Strona Główna

JAN PAWEŁ II OJCIEC LEDNICY

                                                                      

NIE LĘKAJ SIĘ , SPÓJRZ NA PANA

GŁĘBIĘ JEST PRZY TOBIE CHRYSTUS”

Jan Paweł II

 http://www.youtube.com/watch?v=sJpTcUqYTQM

LEDNICKA RYBA

Ichthys pisany też ichtys – w języku starogreckim znaczy „ryba” (ἰχθύς, ΙΧΘΥΣ). Jest znakiem pierwszych chrześcijan i symbolizuje Jezusa Chrystusa. To akrostych, czyli słowo, które można utworzyć z pierwszych liter wyrazów w zdaniu. Ichthys (ΙΧΘΥΣ) składa się ze starogreckich słów:

ΙΗΣΟΥΣ (Iēsoûs) – Jezus
ΧΡΙΣΤΟΣ (Christós) – Chrystus
ΘΕΟΥ (Theoû) – Boga
ΥΙΟΣ (Hyiós) – Syn
ΣΩΤΗΡ (Sōtér) – Zbawiciel

      czasie prześladowań pierwszych chrześcijan, podobizna ryby była ich znakiem rozpoznawczym. Ryba jako symbol Chrystusa posiada dwojakie odniesienie: po pierwsze – łączy się z chrztem, gdyż żywiołem ryby jest woda; po drugie – ma odniesienie do eucharystii, która jest świętym pokarmem chrześcijan. Na malowidłach w katakumbach ryba jest symbolem eucharystii. Do IX wieku na wszystkich przedstawieniach Ostatniej Wieczerzy, ryba znajduje się obok chleba i kielicha (ma to też swoje uzasadnienie w Biblii, ryba jako pokarm błogosławiony przez Jezusa pojawia się wielokrotnie w Ewangeliach)

Przeczytaj:

( Mk 6, 32-44),(Mt14, 13-21)(Łk 9,12-17),(J 6,1-14)

Lednicka ryba czyli Brama Trzeciego Tysiąclecia jest unikalnym pomysłem kulturotwórczym, współczesnym, a jednocześnie wpisującym się w historię tego miejsca, przez nie zaś -w historię całego kraju. Okolice, o których mowa to brzegi jeziora lednickiego; na jego wyspie ocalałe tysiącletnie mury najstarszej siedziby Piastów, w której, jak głosi legenda, narodził się Bolesław Chrobry. Tu, być może rezydował pierwszy polski biskup, a jezioro z pewnością było pierwszą i największą polską chrzcielnicą, przeznaczoną dla wszystkich. Elita przyjmowała wiarę w Chrystusa w książęcej kaplicy, w której ruinach zachowały się chrzcielne baseny. lednicka wyspa to także historyczny pomost pomiędzy Wschodem i Zachodem, metaforycznie wyrażający miejsce Polski w Europie. Cesarz Otto III w roku 1000 przybył tu wielkim mostem prowadzącym od zachodu, od strony Poznania. Mostem wiodącym ze wschodu przybyli duchowni, przynoszący prawosławny krzyż -relikwiarz, sławny lednicki pektorał. Tak właśnie na Lednicy rozpoczęła się historia Polski jako jednej z integralnych, a zarazem odrębnych części chrześcijańskiej Europy.

 
Logo Ogólnopolskich Spotkań Młodzieży
Lednica 2000

Około 1000 lat później, w roku 1997 myśl o rozwinięciu współczesnego dialogu z młodym pokoleniem, płodnego na płaszczyźnie religijno-kulturowej, zakorzeniła się właśnie na polu lednickim, u progu źródeł przeszłości, a w wymiarze czasowym u progu nowego tysiąclecia. Jan Paweł II poprzez swoje liczne wypowiedzi do młodych jest inspiratorem powstania tego dzieła, jego zaś ojcowskie zainteresowanie przejawia się chociażby w corocznym przesłaniu, jakie kieruje do zgromadzonych na nabożeństwach lednickich, w formie pisemnej, nagrania dźwiękowego czy wreszcie taśmy video. Szczególnym wyrazem papieskiej obecności na Polach była osobista „asysta z powietrza” w roku 1997, kiedy to Jan Paweł II błogosławił uczestników z kołującego nad nimi helikoptera.

Powołaniem spotkań lednickich jest przeżycie bogactwa wiary i kultury chrześcijańskiej dzięki przywołaniu bogatej symboliki -miejsca i czasu, ale również i tej zawartej w tradycji biblijnej oraz faktów składających się na narodową tożsamość naszej wiary. Obecność relikwii Świętego Wojciecha, wykonanie pieśni „Bogurodzica” wobec obrazu Matki Boskiej Jamneńskiej -Matki Niezawodnej Nadziei , wsparte obecnością Prymasa Polski i biskupów zwraca uwagę uczestników nabożeństwa od korzeni, poprzez działalność Kościoła w stronę poszukiwanej Prawdy, którą jest Bóg. Wielość wątków i ponadczasowość to obok charakterystycznych oraz często niekonwencjonalnych środków wyrazu najważniejsze cechy, które czynią z Lednicy zjawisko bez precedensu.

Lednica, realizując początkowo program przygotowań do Wielkiego Jubileuszu poprzez liturgię trzech nabożeństw: do Boga Ojca, do Syna i Ducha Świętego, a następnie stanowiąc integralną część obchodów Millenium chrześcijaństwa stworzyła nową jakość, która jest solidnym fundamentem dla rozwinięcia działalności w rzeczywistości Trzeciego Tysiąclecia. Działalność ta, odnosząca się do samych spotkań już teraz poprzez funkcjonowanie tzw. Ambasad Lednicy nabiera charakteru całorocznego programu, którego punktem kulminacyjnym są nabożeństwa w Wigilię Zesłania Ducha Świętego. Będąc charyzmatycznym miejscem naszej historii, a także stałym elementem narodowego dziedzictwa, Lednica domaga się trwania i twórczej kontynuacji we współczesnej kulturze. Projektowany ośrodek może się zaś stać niezwykłym uzupełnieniem Szlaku Piastowskiego, punktem wymiany doświadczeń młodzieży różnych narodów, a dla Polaków – żywym źródłem kontaktu z własną tożsamością wpisaną w tożsamość Europejczyka – chrześcijanina. Nadzieją na przyszłość!

źródło: www.lednica2000.pl

BYLIŚMY TAM !DOŁĄCZ DO NAS!

PAN JEZUS CZEKA NA CIEBIE!

UWAGA!  WSZELKIE INFORMACJE ODNOŚNIE WYJAZDU DO LEDNICY I KRAJNIKA ORAZ  INNE WAŻNE OGŁOSZENIA NA STRONIE „OGŁOSZENIA KATECHETYCZNE”