Strona Główna

Ciekawostki z EDB

75 ROCZNICA ZBRODNI KATYŃSKIEJ

SPĘTALI IM RĘCE RANIĄC POLSKI SERCE…

MÓDL ZA TYCH, KTÓRZY NAGLE ZASNĘLI I ODESZLI TYLKO DLATEGO,ŻE BYLI POLAKAMI TAK JAK JA CZY TY…

…Człowiek nie może pozwolić, żeby prawda została wydarta pod pozorem niczym nieograniczonej wolności, nie można zagubic w sobie krzyku sumienia, jako głosu Prawdy, która go przerasta,ale która jednocześnie czyni go człowiekiemi stanowi o jego człowieczeństwie…
Jan Paweł II

 http://gm1.pl/wp-content/uploads/2015/04/20150413_144645_TS.jpg

*****************************************************************************************************************************************************************************************************************

*****************************************************************************************************************************************************************************************************************

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZAGROŻENIA  ATAKIEM TERRORYSTYCZNYM ZDARZA SIĘ, ŻE PRZYPADKOWI LUDZIE, NAWET POMIMO ZACHOWANIA ZASAD BEZPIECZEŃSTWA STANĄ SIĘ ZAKŁADNIKAMI TERRORYSTÓW.


Jak zachować się podczas zamachu terrorystycznego?

SZKOLENIE ANTYTERRORYSTYCZNE PRZEPROWADZONE PRZEZ FIRMĘ PATROL-X

Patrol-X Adventure & Training Ireland – Brittas, Ireland

czytaj więcej: https://www.facebook.com/patrrolx

W dniu 15 stycznia 2013 roku w Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Międzyzdrojach odbyło się szkolenie  uczniów, nauczycieli i pracowników obsługi z zakresu postępowania w razie ataku terrorystycznego na szkołę i zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.Szkolenie składało się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. W części teoretycznej wszyscy uczestnicy szkolenia zostali zapoznani szczegółowo z rodzajami zagrożeń  i sposobem reagowania. W części praktycznej dokonano pozorowanego napadu dwóch uzbrojonych napastników, którzy wtargnęli porywając zakładnika, następnie zostali obezwładnieni przez funkcjonariuszy policji. Akcja przebiegła sprawnie, przy zachowaniu procedur ewakuacyjnych szkoły. Szkolenie zakończyło się podsumowaniem wszystkich zagadnień przez oficera oddziału antyterrorystycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.W związku z problemem terroryzmu na świecie polecamy wszystkim powyższe szkolenie. Ćwiczenia były przeprowadzone profesjonalnie w obu zakresach: teoretycznym i praktycznym.

Jeśli w miejscu publicznym, na imprezie czy zakupach zauważysz:
 podejrzane lub dziwnie zachowujące się osoby,
 pozostawione bez opieki przedmioty typu; teczki, paczki, pakunki itp.,
 osoby ubrane nietypowo do występującej pory roku,
 samochody, a w szczególności furgonetki pozostawione w nietypowych miejscach
tj. w pobliżu kościołów, synagog, meczetów lub miejsc organizowania imprez
masowych, zawodów sportowych i zgromadzeń.
Zareaguj!!!
O wszystkich tych zdarzeniach, mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa
ludzi i ich mienia poinformuj:
 Policję tel.: – 997,
 Straż Pożarną tel.: – 998,
 Pogotowie ratunkowe tel.: – 999,
 Telefon alarmowy dla wszystkich służb tel.: – 112
albo Urząd Gminy
 W przypadku ataku terrorystycznego / napadu na obiekt z użyciem broni, noża,
ładunku wybuchowego lub innego niebezpiecznego narzędzia/ należy:
√ w pełni podporządkować się wezwaniom napastników,
√ nie prowokować ich do użycia siły lub broni,
√ nie wykonywać gwałtownych ruchów, zachowywać się spokojnie, a o każdym
zamiarze zmiany miejsca lub położenia /o ile to jest konieczne/ uprzedzać
napastników/,
√ nie ulegać panice /nie krzyczeć, nie płakać, nie histeryzować/,
√ nie atakować napastników /poza oczywistymi przypadkami posiadania fizycznej lub
liczebnej przewagi, kiedy środki posiadane przez napastnika nie mogą
spowodować większych szkód, zwłaszcza dla życia i zdrowia interweniujących
osób/,
√ nie wpatrywać się uporczywie w napastników, unikać ich wzroku,
√ wszystkie polecenia i czynności napastników wykonywać posłusznie i spokojnie, nie
wykazując jednak zbytniej gorliwości – robić tylko to, czego żądają.
√ zajmować w miarę możliwości miejsca poza działania napastników i poza drogami
ich przemieszczenia się, zwłaszcza odwrotu, wykorzystując wszelkie możliwe
zasłony /np. meble/,
√ w trakcie napadu próbować wezwać pomoc /np. wysyłając SMS z telefonu
komórkowego na nr 112 lub informując rodzinę/, o ile nie wiąże się to z ryzykiem
zauważenia przez napastników,

√ w przypadku szturmu na obiekt antyterrorystów, pozostać na miejscu, chronić cały
czas twarz /drogi oddechowe/, pierś i brzuch, a w ręce trzymać splecione na karku,
√ starać się zapamiętać możliwie jak najwięcej szczegółów dot. wyglądu, zachowania
się napastników oraz przebiegu akcji,
√ w przypadku wycofania się napastników, do czasu przybycia policji, nie wychodzić
z obiektu i nie dotykać pozostawionych przez nich przedmiotów.
 W przypadku ataków wandalizmu i rozruchów ulicznych należy:
√ zawiadomić kierownictwo /przełożonych/ w zakładzie pracy, nauczycieli w szkole
itp./ lub policję,
√ zamknąć wszystkie pomieszczenia /drzwi i okna/ i nikogo nie wypuszczać
/wpuszczać/ do czasu uspokojenia sytuacji,
√ obserwować teren i stan zagrożenia,
√ przygotować pracowników /uczniów/ do zapobieżenia skutkom tych ataków
np. gaszenia pożarów w zarodku, zapobieżenia grabieżom itp.
 W przypadku zagrożenia „bombowego” /podłożenie lub znalezienie ładunku
wybuchowego/ należy:
√ zapamiętać, że informacji o zagrożeniu bombowym nie wolno bagatelizować ani
lekceważyć:
Þ wybuch jest sytuacją nagłą i nieodwracalną,
Þ jeżeli widzisz „bombę”, to ona widzi tez ciebie, a to oznacza, że jesteś
w polu rażenia
√ zwracać uwagę na to, co dzieje się w najbliższym otoczeniu, np. podczas zakupów,
w podróży, podczas uczestnictwa w imprezach masowych, uroczystościach
religijnych i innych i innych miejscach publicznych, gdzie przebywa duża liczba
ludzi,
√ pomyśleć, którędy w pospiechu można się ewakuować z budynku, sklepu lub
innych zatłoczonych miejsc,
√ zapamiętać, gdzie znajdują się klatki schodowe i wyjścia ewakuacyjne, a przede
wszystkim tzw. drogi ewakuacyjne,
√ pamiętać o tym, aby nie przyjmować od obcych osób żadnych pakunków, nie
pozostawiać własnego bagażu bez opieki,
√ podejrzanych przedmiotów nie wolno dotykać. Ciekawość jest niebezpieczna – jak
najszybciej oddal się z miejsca zagrożonego wybuchem. Po drodze informuj
o zagrożeniu jak największe grono osób, będących w strefie zagrożonej lub
kierujących się jej stronę,
√ jeżeli jesteś osobą, która przyjęła zgłoszenie o podłożeniu ładunku wybuchowego
lub ujawniła przedmiot niewiadomego pochodzenia, co do którego istnieje
podejrzenie, że może on stanowić zagrożenie dla osób i mienia, powinieneś
natychmiast ten fakt zgłosić – służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo na tym
terenie: Policji, Straży Pożarnej, Wójtowi Gminy lub Straży Gminnej,
√ zgłaszając zagrożenie „bombowe”, należy starać się podać następujące dane:
– rodzaj zagrożenia i źródło informacji o zagrożeniu /informacja telefoniczna,
ujawniony podejrzany przedmiot/,
– treść rozmowy z osobą przekazującą informację o podłożeniu ładunku
wybuchowego,
– numer telefonu, na który przekazano informacje o zagrożeniu oraz dokładny
czas jej przyjęcia,
– opis miejsca i wygląd ujawnionego przedmiotu, który może być ładunkiem
wybuchowym, z zaznaczeniem czy został wskazany przez zgłaszającego czy
też wykryty przez pracowników bądź innych użytkowników obiektu,
– swoje nazwisko oraz numer telefonu, z którego prowadzi się rozmowę z Policją,
celem uzyskania od Policji potwierdzenia przyjętego zawiadomienia oraz
nazwisko funkcjonariusza przyjmującego zawiadomienie,
√ do czasu przybycia Policji należy w miarę istniejących możliwości zabezpieczyć
zagrożone miejsce, zachowując elementarne środki bezpieczeństwa, bez narażania
siebie i innych osób na niebezpieczeństwo,
√ po przybyciu Policja na miejsce incydentu bombowego, przejmuje ona dalsze
kierowanie akcją,
√ należy bezwzględnie wykonywać polecenia policjantów,
√ po ogłoszeniu alarmu i zarządzeniu ewakuacji w obiektach publicznych należy
zachować spokój i opanowanie, zabierając rzeczy osobiste /torebki, siatki, nesesery
itp./, niezwłocznie udać się do wyjścia zgodnie ze wskazówkami upoważnionych
osób, celem opuszczenia zagrożonego rejonu,
√ identyfikacją i rozpoznaniem zlokalizowanego ładunku wybuchowego oraz jego
neutralizacją zajmują się uprawnione i wyspecjalizowane jednostki komórki
organizacyjne policja,
√ w przypadku włączenia parkingu dla pojazdów w strefę zagrożenia, nie „ratuj” na
siłę swojego samochodu – życie jest ważniejsze,
√ powyższe procedury obowiązują także we wszystkich rodzajach transportu
publicznego.
 W przypadku otrzymania podejrzanej przesyłki należy:
• co powinno wzbudzić podejrzenie:
ح brak nadawcy,
ح brak adresu nadawcy,
ح przesyłka pochodzi od nadawcy lub miejsca, którego się nie spodziewamy,
ح jeżeli przesyłka wydaje ci się podejrzana, nie otwieraj jej.
• jeżeli otworzyliśmy przesyłkę, a jej zawartość wydaje się podejrzana:
ح włączyć system wentylacji i klimatyzacji, zamknąć okna,
ح delikatnie umieść tę przesyłkę w grubym worku plastikowym i szczelnie go
zamknij,
ح worek ten umieść w drugim grubym plastikowym worku, ten również szczelnie
zamknij – zawiąż supeł i zaklej taśmą klejącą,
ح paczki nie przenoś, najlepiej by pozostawała na miejscu,
ح dokładnie umyj ręce,
ح powiadom służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo na tym terenie: Policję,
Straż Pożarną, Wójta Gminy lub Straż Gminną – służby te podejmą wszystkie
niezbędne kroki w celu zabezpieczenia przesyłki,
ح po przybyciu odpowiednich służb, postępuj wg ich zaleceń.
• jeżeli otworzyłeś paczkę, a jej zawartość wydaje się podejrzana:
ح nie naruszaj jej zawartości: nie rozsypuj, nie przenoś, nie dotykaj, nie wąchaj,
nie powoduj ruchu powietrza w pomieszczeniu,
ح delikatnie umieść tę paczkę w grubym worku plastikowym i szczelnie go
zamknij, worek ten umieść w drugim grubym plastikowym worku, ten również
szczelnie zamknij – zawiąż supeł i zaklej taśmą klejącą,
ح dokładnie umyj ręce,
ح powiadom służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo na tym terenie: Policję,
Straż Pożarną, Wójta Gminy lub Straż Gminną – służby te podejmą wszystkie
niezbędne kroki w celu zabezpieczenia przesyłki,
ح po przybyciu odpowiednich służb, postępuj wg ich zaleceń.

Czytaj więcej: http://www.wkbmeta.pl/mk/

**************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

************************************************************************************************************************************************